Tour through Central El Paso's Stormwater Drainage System


Take a tour through Central El Paso's Stormwater Drainage System with EPWU President/CEO John Balliew.